مجموعه ها
 
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

دارد کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور

2 هفته پیش

  عنوان اصلی مقاله : A Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizingof Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: تعیین اندازه ثابت و جایابی خازن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: -
  کلید واژه : برق قدرت ، خازن گذاری capacitor sizing, capacitor placement, binary particle swarm optimization, harmonics, power flow

  عنوان اصلی مقاله :
  Back-Pressure Cogeneration Economic Dispatch For Physical Bilateral Contract Using Genetic Algorithms
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد فیزیکی دو طرفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : مدیریت برق ،پخش بار اقتصادی Cogeneration, Genetic algorithms, Bilateral contract


  عنوان اصلی پروژه :
  شبیه سازی یک مزرعه بادی 9 مگاواتی
  سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : برق قدرت ،نیروگاه بادی Wind farm


  عنوان اصلی پروژه : راه حلی برای جریان برق بهینه توسط روش دیفرانسیلی
  سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -
  کلید واژه : برق قدرت ، Optimal Power flow, Differential Evolution  عنوان مقاله:
  Formal Derivation of Direct Torque Control for Induction Machines
  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور AC motors, direct torque control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control


  عنوان مقاله:
  Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
  سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor


  عنوان مقاله:
  (Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC
  سال ارائه: 2008 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، Direct Torque Control, Stator Space Vectors, space vector modulation (SVM)


  عنوان مقاله:
  Control of a Bidirectional Z-Source Inverter for Hybrid Electric Vehicles in Motoring, Regenerative Braking and Grid Interface Operations
  کنترل یک اینورتر دوجهته Z-منبع برای ترکیبی وسایل نقلیه الکتریکی در رانندگی، احیا کننده ترمز و شبکه عملیات رابط
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل اینورتر دوطرفه ،
  Z-source Inverter, indirect field-oriented control, regenerative braking, grid interface


  عنوان مقاله:
  Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه-سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق
  (cost-benefit analysis; reliability; genetic algorithms (GAs)


  کد مقاله
  عنوان مقاله:
  Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت Distributed generation (DG), PEM fuel cell, Power electronics, Voltage control loop, PWM

  کد مقاله
  عنوان مقاله:
  Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : فتوولتائیک ،مبدل DC به DC، مبدل بوست
  Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter
  ک
  عنوان مقاله:
  Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive سال ارائه: 2009 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل Indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation


  عنوان مقاله:
  A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation
  راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : سیستم های قدرت، بهینه سازی، جستجوی مقاوم Index Terms—API, ant colony optimization, economic dispatch, genetic algorithm, global optimization, hybrid models, nonconvex optimization, power system operation, robust search


  عنوان مقاله:
  A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions
  راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO)


  عنوان مقاله:
  Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : توزیع اقتصادی ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتمPSO انجام شده است) Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment


  عنوان مقاله:
  Benefits of Power Electronic Interfaces for Distributed Energy Systems
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد کلید واژه : Distributed energy (DE), distributed generation (DG), fault current, interconnection, interface, inverter, microgrid, power electronics (PE), power quality.
  انرژی توزیع شده ، تولید پراکنده(DG)، جریان خطا، اتصال، رابط، اینورتر،microgrid،الکترونیک قدرت ، کیفیت توان


  عنوان مقاله:
  An Integral Battery Charger with Power Factor Correction for Electric Scooter سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل AC motor drives, AC motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion


  عنوان مقاله:
  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010
  پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow


  عنوان مقاله:
  Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management.


  عنوان مقاله:
  پخش بار بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات PSO
  سال ارائه: - نوع مقاله:- گزارش فارسی: دارد


  عنوان مقاله:
  Permanent Magnet Synchronous Generator-Based Standalone Wind Energy Supply System
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: -


  عنوان مقاله:
  Modeling and simulation of reverse power relay for generator protection
  مدل سازی و شبیه سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد


  عنوان مقاله:
  Dynamic equivalents for calculation of power system restoration

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  Artificial Neural Networks (ANN)  عنوان مقاله:
  Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  Distributed generators, modified dynamic phasor,phasor estimation, time-variant fault current


  ک
  عنوان مقاله:
  Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد کلید واژه :
  Adaptive smoothing control, battery energy storage station (BESS), solar power generation, state of charge (SOC), wind power generation.


  عنوان مقاله:
  DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :Battery energy storage system (BESS), doubly fed induction generator (DFIG), grid power leveling, vector control, wind energy conversion system (WECS)


  عنوان مقاله:
  Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی
  Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector

  عنوان اصلی مقاله :
  A New Method for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed Generation Using DC-Link Voltage Control
  روش جدیدی برای تشخیص حالت جزیره ای در یک DG همراه اینورتر با کمک کنترل ولتاژ لینکDC
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Distributed generation (DG), islanding, nondetection zone (NDZ), voltage-source inverter


  عنوان مقاله:
  An improved soft switched PWM interleaved boost AC–DC converter

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elzevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Interleaved boost,Soft switching ,Zero-voltage-transition ,Power factor correction


  عنوان اصلی مقاله :
  Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Autonomous, control, inverter, islanding, microgrid, voltage-sourced converter (VSC)


  عنوان اصلی مقاله :
  Eddy-Current Loss Modeling for a Form-Wound Induction Motor Using Circuit Model
  مدلسازی تلفات جریان گردابی برای یک موتور القایی با هسته Form با استفاده از مدار معادل
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Eddy-Current , equivalent circuit, parameter estimation, skin effect


  عنوان اصلی مقاله :
  Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Control, energy storage, fuel cell (FC), hybrid وsystem, smart grid, voltage sag


  عنوان اصلی مقاله :
  Influence of Mode of Operation of the SSSC on the Small Disturbance and Transient Stability of a Radial Power System

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Constant quadrature voltage mode, constant reactance mode, damping power, static synchronous series compensator (SSSC), synchronizing power, transient stability limit


  عنوان اصلی مقاله :
  Learning improvement by using Matlab simulator in advanced electrical machinery laboratory
  تعیین پارامترهای موتور القایی با استفاده از روش RLS
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله:ScienceDirect گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Learning Induction Machine (IM) Drive, Education of Composite Model Flux Observer,Estimation angle of the rotor flux space vector words


  عنوان اصلی مقاله :
  Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected with doubly fed induction generators
  اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف
  تمام بلوک های بلوک های استاندارد استفاده شده در نرم افزار متلب می باشند

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله:Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Wind energy conversion systems ,Doubly fed induction generators ,Flexible alternating ,current transmission ,systems ,Rotor angle stability ,Rotor speed stability  عنوان اصلی مقاله :
  A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله :IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Convex optimization, digital multivariable control, distributed generation, islanded mode, loop shaping, microgrid, voltage regulation, voltage source converter


  عنوان اصلی مقاله :
  Investigation on the Ripple Voltage and the Stability of SR Buck Converters With High Output Current and Low Output Voltage

  بررسی ولتاژ موجک (ریپل) و ثبات مبدل های SR BUCK با جریان خروجی بالا و ولتاژ خروجی پایین
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله :IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Ripple ratio, stability, synchronous rectifier (SR), voltage regulator


  عنوان اصلی مقاله :
  Reliability/cost evaluation of a wind power delivery system
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله :Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Wind power, Delivery system, Reliability, Cost ,Planning


  عنوان مقاله:
  A fuzzy logic supervisor for active and reactive power control of a variable speed wind energy conversion system associated to a flywheel storage system
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ELsevier گزارش فارسی: دارد


  کلید واژه:WECS, DFIG, Flywheel Energy Storage System (FESS) ,Fuzzy logic supervisor ,Powers smoothing


  عنوان مقاله:
  TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control
  میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک
  GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC


  عنوان مقاله:
  Frequency Stability for Distributed Generation Connected through Grid-Tie Inverter
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: ندارد
  کلید واژه:Distributed power generation, Power distribution, Power system stability, Power system control Inverters


  عنوان مقاله:
  SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Cycloconverter, Split phase Induction Motor, MATLAB


  عنوان مقاله:
  SIMULATION OF D-STATCOM AND DVR IN POWER SYSTEMS

  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: ندارد
  کلید واژه:D-Statcom, DVR, voltagedips, swells,interruption,power quality, VSC


  عنوان مقاله:
  Saturated Induction Machine Modelling Based on High Frequency Signal Injection

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Induction Machine, Modelling, Third Harmonic, Signal Injection


  عنوان مقاله:
  Permanent Magnet Synchronous Motor with Linear Quadratic Speed Controller

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Linear Quadratic Regulator(LQR), PID controller, Simulink


  ک
  عنوان مقاله:
  A review on the economic dispatch and risk management of the large-scale plug-in electric vehicles (PHEVs)-penetrated power systems
  بررسی آثار شارژ و دشارژ خودروهای هیبریدی بر شبکه نمونه
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)و Economic dispatchو Joint scheduling وRisk management وElectric market


  عنوان مقاله:
  A MATLAB-Simulink-Based PV Module Model and Its Application Under Conditions of Nonuniform Irradiance
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:MATLAB-Simulink, model, nonuniform irradiance, photovoltaic (PV) array

  ک
  عنوان مقاله:
  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:درس بهره برداری، Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow


  عنوان مقاله:
  A T-Connected Transformer and Three-leg VSC Based DSTATCOM for Power Quality Improvement
  ترانسفورماتور با اتصال T و DSTATCOM مبتنی بر VSC سه پایه برای بهبود کیفیت توان
  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:جبرانساز استاتیک توزیع (DSTATCOM)، جبرانسازی جریان نوترال، بهبود کیفیت توان، ترانسفورماتور با اتصال T، مبدل منبع ولتاژ (VSC).Distribution static compensator (DSTATCOM), neutral current compensation, power quality improvement, T-connected transformer, voltage source converter (VSC)


  عنوان مقاله:
  Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو
  Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power


  عنوان مقاله:
  Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System
  جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: JEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  STATCOM, Voltage Source Converter (VSC), Pulse-width Modulation (PWM), Single line to ground fault


  عنوان مقاله:
  A demand response based solution for LMP management in power markets
  راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: Elsevier گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  Restructured power systems,Demand response (DR),Emergency demand response program,(EDRP),Local marginal pricing (LMP)


  عنوان مقاله:
  Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC
  بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: Journal گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه :
  FACTS, long transmission line, MATLAB, SVC, power system stability, three phase fault.


  عنوان مقاله:
  Harmonic Analysis in a Power System with Wind Generation
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : تجزیه و تحلیل هارمونیک
  Harmonics modeling, power system harmonics,summation of harmonics, wind turbines


  عنوان مقاله:
  Large-Scale Real-Time Simulation of Wind Power Plants into Hydro-Québec Power System
  سال ارائه: 2008به بعد نوع مقاله: journal گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:
  Wind generator, wind power plant, modeling, model validation, simulation, real-time simulation


  عنوان مقاله:
  P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method
  ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: journal گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:


  عنوان اصلی مقاله :
  Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid
  Applications
  شبیه سازی سلول سوختی اکسید سیستم با استفاده از اینورتر سه فاز
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:
  ELF-extremely low frequency, Amplifiers, loop antennas, magnetic field measurement, magnetometers


  عنوان اصلی مقاله :
  Implementation of Simulink in Protection of Transmission Lines
  اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:
  ANN (Artificial neural network), Simulink, High voltage transmission lines, Fault


  عنوان اصلی مقاله :
  Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller
  بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی
  —در این مقاله سعی شده است که سرعت موتور DC به سه صورت منطق فازی و PI وIP کنترل شود .برای این منظور ابتدا باید موتور DC مدل گردد و این دو کنترل روی آن اعمال گردد .
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:
  Fuzzy logic controller (FLC) , Integral- Proportional (I-P) controller, Proportional-Integral (P-I) controller,
  Speed control, DC Motor drive.


  عنوان اصلی مقاله :
  Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: قابلیت اطمینان
  Terms—Failure mode and effect analysis (FMEA), fault current limiter (FCL), reliability evaluation,
  substation configuration.


  عنوان اصلی مقاله :
  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss
  پیکر بندی مجدد سیستم های توزیع با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توان
  در این مقاله برای تغییر بهینه ی ساختار شبکه های توزیع، روشی بر اساس پارامترهای قابلیت
  اطمینان و تلفات ارائه شده است.
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله:IEEE گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:
  Binary particle swarm optimization (BPSO), distribution system reconfiguration, minimal cut set, power loss, probabilistic reliability model.


  عنوان اصلی مقاله :
  Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement
  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله:journal گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:
  Power Quality, Energy Storage System (ESS), D-STATCOM, Voltage Flicker, Synchronous Reference Frame (SRF).

  کانال تلگرام نیازمندیها
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی دارد کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  آگهی های مرتبط
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L