مجموعه ها
 
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

ادوات ، پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC

2 هفته پیش

  کد مقاله P2

  عنوان مقاله:

  Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures

  سال ارائه: 2002 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان

  Power system, Reliability, Protection systems, Rare events, Cascading, Hidden failures

  کد مقاله P3

  عنوان مقاله:

  Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی

  Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector

  کد مقاله P4

  عنوان مقاله:

  Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

  سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان

  Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor


  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کد مقاله P5

  عنوان مقاله:

  استفاده از الگوریتم ژنتیک در موشک های هدایت شونده

  سال ارائه: 1386 نوع مقاله: فصل نامه علمی تخصصی گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : موشک، ژیروسکوپ، الگوریتم ژنتیک، particle swarm

  Genetic, gyroscope  کد مقاله P6

  عنوان مقاله:

  Simulation of Synchronous Generator’s Dynamic Operation Characteristics

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی

  Synchronous generator, dynamic operation, mathematical model, simulation
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کد مقاله P7

  عنوان مقاله:

  Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت

  Distributed generation (DG), PEM fuel cell, Power electronics, Voltage control loop, PWM

  کد مقاله P8

  عنوان مقاله:

  Power quality improvement using DPC controlled three-phase shunt active filter

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان، فیلتر فعال، هارمونیک

  Harmonics, Power quality, Active filters, Instantaneous power, Hysteresis comparator, Switching table  کد مقاله P9

  عنوان مقاله:
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع اقتصادی ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتم PSO انجام شده است)

  Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment

  کد مقاله P10

  عنوان مقاله:

  A Genetic Algorithm Based Dynamic Load Balancing Scheme for Heterogeneous Distributed Systems

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیستم توزیع ناهمگن

  Heterogeneous distributed system, dynamic load balancing, makespan, genetic algorithm.

  کد مقاله P11

  عنوان مقاله:

  Multivariable-PI-Based dq Current Control of voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: -

  کلید واژه : بردار کنترل، چند متغیره، کنترلر PI، کنترل جریان، MIMMO، ماشین

  Current control, multivariable-proportional–integral (PI) controllers, stationary and rotating reference frames, vector control, voltage source converters (VSCs)  کد مقاله P12

  عنوان مقاله:

  Experiences of Automatic Contingency Selection Algorithms on the NGC Systems

  پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته محاسبات ضریب PI و Bounding شبکه 57 باس IEEE

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: -

  کلید واژه : ماشین، بهره برداری، سیستم های قدرت

  کد مقاله P13

  عنوان مقاله:

  Modeling-and-control-of-the-doubly-fed-induction-generator-wind-turbine
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل

  Doubly fed induction machine, Wind turbine power generation, Vector control, Simulation

  کد مقاله P14

  عنوان مقاله:

  Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل

  Indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation  کد مقاله P15

  عنوان مقاله:

  Simulation of Unsymmetrical 2-Phase Induction

  سال ارائه: 1965 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: -

  کلید واژه : ماشین های الکتریکی، machine

  کد مقاله P16

  عنوان مقاله:

  Improved Configurations for Dc to Dc Buck and Boost Converters

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل DC به DC

  dc-dc Buck converter, Boost converter, ripple voltage  کد مقاله P17

  عنوان مقاله:

  Simulation of an isolated Wind Diesel System with battery energy storage

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig

  Wind Diesel, Isolated Power Systems, Dynamic simulation, Battery based Energy Storage Systems, Current Controlled Inverter

  کد مقاله P18

  عنوان مقاله:

  A DC – DC multilevel boost converter

  شبیه سازی مبدل boost چند سطحی

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : میزان تلفات سوئیچینگ ،

  کد مقاله P19

  عنوان مقاله:

  Robust GPC-QFT approach using Linear Matrix Inequalities

  سال ارائه: 2004 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مقاوم، کنترل مقاوم

  predictive control, robust control, tracking control, constrained control  کد مقاله P20

  عنوان مقاله:

  Effects of Time Delay on Force-Feedback Teleoperation Systems

  بررسی تأخیر زمانی را بر روی یک سیستم تله­اپریشن در یک ساختار سه­کاناله

  سال ارائه: 2004 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : تاخیر، فیدبک  کد مقاله P21

  عنوان مقاله:

  Design of a Robust Controller for a Magnetic Levitation System
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مقاوم، پایداری

  Robust control, stability and performance robustness

  کد مقاله P22

  عنوان مقاله:

  MRAS Based Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

  سال ارائه: 2003 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سنکرون، تطبیقی، اینورتر، موتور

  Permanent Magnet Synchronous Motor, Sensorless Control, Model Reference Adaptive System. Systems, Current Controlled Inverter

  کد مقاله P23

  عنوان مقاله:

  Switching losses and harmonic investigations in multilevel inverters

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -

  کلید واژه : چند متغیره، اینورتر، هارمونیک

  Harmonics, Multilevel inverters, Pulse width modulation, Switching losses, Total harmonic distortion

  کد مقاله P24

  عنوان مقاله:

  Low-voltage constant-gm rail-to-rail CMOS operational amplifier input stage

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -

  کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig

  Rail-to-rail, Operational amplifier, Compensate current  کد مقاله P25

  عنوان مقاله:

  Formal Derivation of Direct Torque Control for Induction Machines

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور

  AC motors, direct torque control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control

  کد مقاله P26

  عنوان مقاله:

  QSPRC Sliding-Mode Control of Quantum Series-Parallel Resonant Converters via Input–Output Linearization

  کنترل مبدل dc-dc رزونانسی سری- موازی با شبکه عصبی (شبیه سازی با PSIM 9.0)
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: -

  کلید واژه : خطی سازی فیدبکی، کوانتوم، رزونانس، لغزشی

  Feedback linearization, quantum modulation, resonant converter, sliding-mode control  کد مقاله P27

  عنوان مقاله:

  Analysis-Circuit-Modeling-and-Optimization of Mushroom Waveguide Photodetector

  آشکارساز موج بر نور به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای غلبه بر پهنای باند و بازدهی کوانتومی موازنه شده در آشکارسازهای نوری معمولی ، در نظر گرفته می شود . برای غلبه بر تماس بین خازن و مقاومت ، WGPD پیشنهاد می شود .در این مقاله مدل مدار کالیبره شده برای WGPD ارائه شده است.

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : آشکارسازی موج، بهینه سازی، مدار

  Analytical modeling of photodetectors, circuit modeling of photodetectors, modeling of photodiodes, mushroom photodetectors, optimization of photodetectors, parasitics of photodetectors, photodetectors (PDs), photodiodes, waveguide photodetectors

  کد مقاله P28

  عنوان مقاله:

  Mitigation of Converter-Grid Resonance, Grid-Induced Distortion, and Parametric Instabilities in Converter-Based Distributed Generation

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: -

  کلید واژه : کنترل دیجیتال، توزیع پراکنده، اینورتر، DG

  Digital control, distributed generation (DG), grid-converter resonance, pulsewidth-modulated (PWM) inverters  کد مقاله P29

  عنوان مقاله:

  Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

  شبیه سازی ماشین القایی متصل به شبکه شین بینهایت

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : دینامیک، موتور القایی
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir


  کد مقاله P30

  عنوان مقاله:

  improvement of first swing stability limit by utilising full benefit of shunt FACTS devices

  سال ارائه: 2004 نوع مقاله: TRANSACTIONS گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فکتس، دینامیک، ادوات

  Dynamic analysis, equal area criterion (EAC), flexible ac transmission system (FACTS), first swing stability, static synchronous compensator (STATCOM), static var compen-sator (SVC)  کد مقاله P31

  عنوان مقاله:

  Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment

  طراحی و برنامه­ریزی یک خط انتقال برای بهینه­سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق

  reliability; genetic algorithms (Gas)  کد مقاله P32

  عنوان مقاله:

  Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

  شبیه سازی تولیدات (DG) در سیستم های قدرت به روش روش مونت کارلو

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، بازار برق

  Distributed generation (DG), Monte Carlo simu-lation, power flow

  کد مقاله P33

  عنوان مقاله:

  Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected

  سیستم های الکتریکی توان و انرژی

  اثر کنترل کننده های FACTS بر روی پایداری سیستم های توان متصل با مولدهای القایی با تغذیه مضاعف

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الکترونیک قدرت،

  Wind energy conversion systems, Doubly fed induction generators ,Flexible alternating current transmission Systems, Rotor angle stability, Rotor speed stability

  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir

  کد مقاله P34

  عنوان مقاله:

  Modification of DC Optimal Power Flow Based on Nodal Approximation of Transmission Losses

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ماتریس ضرایب تلفات، شبکه های استاندارد IEEE، پخش بار DC

  B Matrix Loss formula, DC Power Flow, DC Optimal Power Flow, Nodal Marginal Losses

  کد مقاله P35

  عنوان مقاله:

  A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation

  راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم های قدرت، بهینه سازی، جستجوی مقاوم

  Index Terms—API, ant colony optimization, economic dispatch, genetic algorithm, global optimization, hybrid models, nonconvex optimization, power system operation, robust search  کد مقاله P36

  عنوان مقاله:

  A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch With Nonsmooth Cost Functions

  راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم پرندگان، هوش جمعی ذرات، بهینه سازی با قید، پخش بار اقتصادی

  Constrained optimization, economic dispatch (ED), nonsmooth optimization, particle swarm optimization (PSO)  کد مقاله P37

  عنوان مقاله:

  A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل بهینه

  Air-conditioning, load management, optimal control


  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کد مقاله P38

  عنوان مقاله:

  DC-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان

  کد مقاله P39

  عنوان مقاله:

  High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان، میکروگرید

  Distributed generation (DG), inverter, microgrid, power quality

  کد مقاله P40

  عنوان مقاله:

  Security-Constrained Unit Commitment Considering Wind Farms

  مشارکت واحدهای امنیت مقید درحضور نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : برنامه ریزی بهره برداری نابع تولید بادی

  Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP), Security-Constrained Unit Commitment (SCUC), Wind Farm  کد مقاله P41

  عنوان مقاله:

  Control strategy for distributed integration of photovoltaic and energy storage systems in DC micro-grids

  استراتژی کنترل برای یک پارچه سازی توزیع فتوولتائیک و ذخیره سازی انرژی سیستم در میکرو گرید DC

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : انرژی تجدید پذیر، میکروگرید

  Micro-grid, Renewable energy, PV, Battery energy storage

  کد مقاله P43

  عنوان مقاله:

  Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method for UPQC Under Unbalanced and Distorted Load Conditions

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان

  Active power filter (APF), harmonics, phaselocked loop (PLL), power quality (PQ), synchronous reference frame (SRF), unified power-quality (PQ) conditioner (UPQC)

  کد مقاله P44

  عنوان مقاله:

  Power-Quality Improvement of a Stand-Alone Induction Generator Using a STATCOM With Battery Energy Storage System

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان

  Battery energy storage (BES) system, relay feedback control, self-excited induction generator (SEIG), self-oscillating bidirectional converter, static compensator (STATCOM)  کد مقاله P45

  عنوان مقاله:

  تخمین بلادرنگ پارامترهای موتور القایی توسط فیلتر کالمن بدون کاربرد سنسور

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: داخلی گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فیلتر کالمن  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir

  کد مقاله P46

  عنوان مقاله:

  Sliding mode based load-frequency control in power systems

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان

  Sliding mode control, Load-frequency control, Fast output sampling, Genetic algorithm, Uncertainties  کد مقاله P47

  عنوان مقاله:

  Control and Protection of a Microgrid with Converter Interfaced Micro Sources

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : میکروگرید، توان راکتیو

  Admittance Relay, Microgrid, Islanding and Resynchronization, Active and Reactive Power sharing

  کد مقاله P48

  عنوان مقاله:

  POWER QUALITY ISSUES IN ASTAND-ALONE MICROGRID BASED ON RENEWABLE ENERGY

  کیفیت توان در Microgrid جزیره ای شده بر اساس انرژی تجدید شدنی

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کیفیت توان، انرژی های نو

  Microgrid (MG), Power quality, Dump load, Frequency control

  کد مقاله P49

  عنوان مقاله:

  Reliability assessment of a wind-power system with integrated energy storage

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : قابلیت اطمینان، انرژی های نو

  کد مقاله P50

  عنوان مقاله:

  Probabilistic energy and operation management of a microgrid containing wind photovoltaic fuel cell generation and energy storage devices based on point estimate method and self-adaptive gravit

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی

  Energy and operation management, microgrid (MG), Point estimate method, Self-adaptive gravitational search algorithm, (SGSA), Uncertainty

  کد مقاله P51

  عنوان مقاله:

  Direct Power Control of Active Filters with Averaged Switching Frequency Regulation

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فیلتر، کنترل توان، PWM

  Active filter, direct power control (DPC), predictive control, pulsewidth modulation (PWM), switching frequency, voltage source converter

  کد مقاله P52

  عنوان مقاله:

  UPQC for Power Quality Improvement in DG Integrated Smart Grid Network – A Review

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : میکروگرید، کیفیت توان، انرژی

  unified power quality conditioner, distributed generation, smart grid, microgrid, power quality

  کد مقاله P53

  عنوان مقاله:

  FLC-Based DTC Scheme to Improve the Dynamic Performance of an IM Drive

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

  Direct torque control (DTC), field-oriented control (FOC), fuzzy logic controller (FLC), induction motor (IM), torque and flux hysteresis controllers, torque ripples

  کد مقاله P54

  عنوان مقاله:

  A backward sweep method for power flow solution in distribution networks 2010

  پخش بار یک شبکه توزیع شعاعی با حضور D-STATCOM

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

  Backward/forward method, Radial and meshed distribution networks, PV nodes, Power flow

  کد مقاله P55

  عنوان مقاله:

  Genetic Algorithm-Based Meter Placement for Static Estimation of Harmonic Sources 2005

  جریان های هارمونیکی تزریقی به شبکه

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  Genetic algorithm, harmonics, power system

  کد مقاله P56

  عنوان مقاله:

  Analysis of synchronous machine modeling for simulation and industrial applications

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ماشین سنکرون

  Equivalent circuit, State space modeling, Synchronous machine, Sudden short-circuit


  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کد مقاله P57

  عنوان مقاله:

  parametric effects on basics DC t o DC convertor structures

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : انرژی، مبدل DC به DC

  Energy harvesting, energy management, DC-DC converter  کد مقاله P58

  عنوان مقاله:

  A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل DC/DC

  DC/DC converters, High efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

  کد مقاله P59

  عنوان مقاله:

  Proposed mechanism for performance of power system stabilizers in the condition of strong resonance

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین، ماشین های سنکرون

  Modal interaction, Power system dynamic stability, Power system stabilizer placement, Strong resonance  کد مقاله P60

  عنوان مقاله:

  HARMONIC REDUCTION IN HYBRID FILTERS FOR POWER QUALITY IMPROVEMENT IN DISTRIBUTION SYSTEMS

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل چند سطحی، فیلتر هیبرید

  Hybrid Filters, Harmonic Reduction, Multilevel Inverter, Power Quality, Cascaded Multilevel Inverter.

  کد مقاله P61

  عنوان مقاله:

  Defining Control Strategies for MicroGrids Islanded Operation

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : میکروگرید، انرژی، کنترل ولتاژ

  Dynamic response, energy storage, frequency, control, microgrid, power system dynamic stability, voltage control.  کد مقاله P62

  عنوان مقاله:

  Analysis and Simulations of Z-Source Inverter Control Methods

  این مقاله به بررسی دو نوع از روش های کنترلی Z-Source پردازد: SIMPLE BOOST CONTROL و MUXIMUM BOOST CONTROL

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : اینورتر

  Z-Source inverter; PWM; Control; Fuel Cell  کد مقاله P63

  عنوان مقاله:

  Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم هیبرید، فوتو ولتائیک

  Distributed generation, fuel cell, hybrid system, microgrid, photovoltaic, power management.  کد مقاله P64

  عنوان مقاله:

  Modelling and control of hybrid UPS system with backup PEM fuel cell battery

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  Uninterruptible power supply (UPS), Power converters, Proton exchange membrane fuel cell, (PEMFC), Dynamic model, Intelligent comprehensive control

  کد مقاله P65

  عنوان مقاله:

  Modeling and Performance Analysis of Microturbine Generation System in Grid ConnectedIslanding Operation

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع پراکنده، میکروتوربین

  Distributed generation, Microturbine, Permanent Magnet Synchronous Machine, Power Interfacing Circuit  کد مقاله P66

  عنوان مقاله:

  Photovoltaic based dynamic voltage restorer with power saver capability using PI controller

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل DC به DC، مبدل بوست

  Dynamic voltage restorer (DVR), Photovoltaic (PV), Voltage sag, Voltage swell, Outage, DC–DC boost converter

  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir

  کد مقاله P67

  عنوان مقاله:

  The Influence of the Network Impedance on the Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current and Flicker Measurements

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : هارمونیک، کیفیت توان، شبکه جریان

  Flicker, harmonic network current, network, impedance, power quality (PQ), power spectra

  کد مقاله P68

  عنوان مقاله:

  Improvement of Power System Stability Using Multivariable Excitation Control

  سال ارائه: 1996 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پایداری سیستم، چند متغیره

  Power System Stability, lower excitation control, power system stabilizer, PSS, multivariable control, automatic voltage regulator  کد مقاله P69

  عنوان مقاله:

  An Integral Battery Charger with Power Factor Correction for Electric Scooter

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : موتور DC، مبدل، مبدل

  AC motor drives, AC motor modelling, ac–dc, power conversion, battery chargers, interleaved converter, road, vehicle electric propulsion  کد مقاله P70

  عنوان مقاله:

  Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم هیبرید، انرژی های نو

  Adequacy evaluation, hybrid power generation, system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic, method, renewable energy, time-series models  کد مقاله P71

  عنوان مقاله:

  Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : اسمارت گرید

  DC smart house, interconnection point power flow, optimal operation, smart grid

  کد مقاله P72

  عنوان مقاله:

  Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding Operation

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع پراکنده

  Distributed generation (DG), grid connected operation, intentional islanding operation and islanding detection, microgrid, synchronization, voltage source converter (VSC)  کد مقاله P73

  عنوان مقاله:

  TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control

  میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

  GA, modal optimal control, power system stability, SMIB, TCSC  کد مقاله P74

  عنوان مقاله:

  Explicit Model-Predictive Control of a PWM Inverter With an LCL Filter

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فیلتر کالمن، مدولاسیون، کنترل پیش بین

  Active damping, explicit model-predictive control, (EMPC), Kalman filter, LCL filter, pulsewidth-modulation, (PWM) inverter.

  کد مقاله P75

  عنوان مقاله:

  A Control Strategy to Fast Relieve Overload in a Self-healing Smart Grid

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : اسمارت گرید

  Contingency, Emergency control, Overload,Self-healing, Smart grid, UPFC, WAMS.  کد مقاله P76

  عنوان مقاله:

  GECO Global Event-Driven Co-Simulation Framework for Interconnected Power System and Communication Network

  میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

  Co-simulation, event-driven, wide area protection and control  کد مقاله P77

  عنوان مقاله: شبیه سازی اینورتر چند سطحی با روش PSO

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم پرندگان

  THD, PSO  کد مقاله P78

  عنوان مقاله:

  A New Variable-Speed Wind Energy Conversion System Using Permanent-Magnet Synchronous Generator and Z-Source Inverter

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

  Maximum power point tracking (MPPT) control, permanent-magnet synchronous generator (PMSG), wind energy, conversion system (WECS), Z-source inverter.

  کد مقاله P79

  عنوان مقاله:

  Simulation of Correlated Wind Speed Data for Economic Dispatch Evaluation

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع اقتصادی، باد، مونت کارلو

  Correlation, economic dispatch, Monte Carlo simulation, Weibull distributions, wind power  کد مقاله P80

  عنوان مقاله:

  A New Control Scheme in a Battery Energy Storage System for Wind Turbine Generators

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توربین بادی، انرژی

  Wind power, off-shore wind, Battery Energy, Storage, Battery life, Variable Speed Wind Turbine, Control processor unit, depth of discharge


  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir


  کد مقاله P81

  عنوان مقاله:

  Dynamic behaviour of PV generator trackers under irradiation and temperature changes

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : باک بوست، مبدل، کانورتر، فوتوولتائیک

  Maximum power point tracking; Photovoltaic generator; DC–DC converters; Buck–boost converter; Microcontroller; Renewable energy  کد مقاله P82

  عنوان مقاله:

  Multicriteria Design of Hybrid Power Generation Systems Based on a Modified Particle Swarm Optimization Algorithm

  طراحی چند معیاره سیستمهای تولید هایبریدی بر اساس الگوریتم PSO

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : تولید توان، هیبرید،الگوریتم پرندگان، الگوریتم ذرات، بهینه سازی

  Adequacy evaluation, hybrid power generation system, multicriteria design, particle swarm optimization, probabilistic method, renewable energy, time-series models

  کد مقاله P83

  عنوان مقاله:

  Vector control of squirrel cage induction generator for wind power

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : SVMT، انرژی باد

  Converters, Mathematical model, Reactive power, Rotors, Stators, Torque, Voltage control  کد مقاله P84

  عنوان مقاله:

  FAULT LOCATION IN EHV TRANSMISSION LINES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

  جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  سال ارائه: 2004 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه عصبی

  transmission line, fault detection, fault location, artificial neural network  کد مقاله P85

  عنوان مقاله:

  A study of a two stage maximum power point tracking control of a photovoltaic system under partially shaded insolation conditions

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فوتوولتائیک

  Photovoltaic system; Two stage MPPT control; Non-uniform insolation  کد مقاله P86

  عنوان مقاله:

  New Control Strategy for Bi-Directional DC-DC Converter in Electrical Vehicle

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل ولتاژ، مدلسازی

  Batteries, Bidirectional control, Capacitors, Mathematical model, Stability analysis, Transfer functions, Voltage control

  کد مقاله P87

  عنوان مقاله:

  Grid synchronisation with harmonics and reactive power compensation capability of a permanent magnet synchronous generator-based variable speed wind energy conversion system

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : گرید، سنکرون، انرژی باد

  PMSM  کد مقاله P88

  عنوان مقاله:

  A Tutorial on the Dynamics and Control of Wind Turbines and Wind Farms

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توربین بادی، dfig  کد مقاله P90

  عنوان مقاله:

  طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازی برای کنترل فرکانس بار در سیستم های قدرت

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  Conventional and fuzzy PID controllers, load frequency control  کد مقاله P91

  عنوان مقاله:

  آنالیز شرطی سوئیچینگ نرم برای مبدل PFC افزایش دهنده سه فاز کنترل شده ZVS-SVM

  Soft Switching Condition Analysis for a Novel ZVS SVM Controlled Three-Phase Boost PFC Converter

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد+ترجمه

  کلید واژه : کنترلر سه فاز

  کد مقاله P92

  عنوان مقاله:

  Performance of a grid-connected wind generation system with a robust susceptance controller

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مقاوم، گرید، توربین بادی

  Wind turbine system, Induction generator, Susceptance control, robust control

  کد مقاله P93

  عنوان مقاله:

  Voltage Stability Analysis of Wind Farm Integration

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل بهینه، ژنتیک

  Wind power integration; Wind turbines;Induction generator (IG); Doubly Fed Induction Generator(DFIG); Dynamic model; Load flow; Voltage stability  کد مقاله P94
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  عنوان مقاله:

  Optimal tuning of power systems stabilizers and AVR gains using particle swarm optimization

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بهینه، الگوریتم هوش جمعی ذرات، پرندگان  کد مقاله P95

  عنوان مقاله:

  InTech-Digital_differential_protection_of_power_transformer_using_matlab

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : انتقال قدرت  کد مقاله P96

  عنوان مقاله:

  Genetic algorithm based reactive power dispatch for voltage stability improvement

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پایداری ولتاژ

  Voltage stability, L-index, Reactive power dispatch, Genetic algorithm  کد مقاله P97

  عنوان مقاله:

  ارزیابی پایداری سیستمهای قدرت به روش تخمین زاویه وسرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه های عصبی

  سال ارائه: 1392 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه عصبی، سیستم های قدرت  کد مقاله P98

  عنوان مقاله:

  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ MPPT در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

  سال ارائه: 1391 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : حداکثر توان

  DEVELOPMENT OF A HIGH SPEED SYSTEM MEASURING A MAXIMUM POWER OF PV MODULES

  کد مقاله P99

  عنوان مقاله:

  Effect of Demand Response on Transformer Lifetime Expectation

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  Demand Response, Transformer Lifetime, Asset Management.  کد مقاله P100

  عنوان مقاله:

  Interleaved ZVS Converter With Ripple-Current Cancellation

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل، سوییچ

  Converters, interleaved pulse width modulation (PWM), zero-voltage switching (ZVS)

  کد مقاله P101

  عنوان مقاله:

  Direct Torque Control of Induction Motor Using Space Vector Modulation (SVM-DTC)

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل موتور القایی  کد مقاله P102

  عنوان مقاله:

  Analysis and Modeling of a FFHC Controlled DC-DC Buck Converter Suitable for Wide Range of Operating Conditions

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل مد لغزشی، کنترل مبدل BUCK

  DC-DC buck converter, fixed frequency hysteretic current (FFHC) control , sliding motion (SM), sliding mode control (SMC), multi-scale oscillation, discontinuous systems

  کد مقاله P103

  عنوان مقاله:

  Modeling of the Wind Turbine With a Doubly Fed Induction Generator for Grid Integration Studies

  بررسی و شبیه سازی مدل توربین بادی FDI متصل به شبکه

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ژنراتور القایی، توان راکتیو، کنترل دور موتور، نیروگاه بادی

  Induction generators, power system transient stability, reactive power control, variable speed drives, wind power generation, dfig

  کد مقاله P104

  عنوان مقاله:

  Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی

  Variable speed wind turbine, AC-DC-AC PWM converter, Harmonic currents, Active filtering, Reactive power compensation, Power quality  کد مقاله P105

  عنوان مقاله:

  DG integrated multistage distribution system expansion planning

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریت ژنتیک

  Distributed generation, Genetic algorithm, Multistage distribution expansion planning, Optimal power flow

  کد مقاله P106

  عنوان مقاله:

  A novel method for adaptive distance protection of transmission line connected to wind farms

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : رله، مزارع بادی

  Adaptive protection, Digital protection, Distance relaying, Wind farm

  کد مقاله P107

  عنوان مقاله:

  Multiobjective particle swarm optimization for environmental economic dispatch problem

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بهینه سازی، پخش بار اقتصادی

  Environmental/economic dispatch, Particle swarm optimization, Multiobjective optimization, Nondominated solutions, Pareto-optimal front

  کد مقاله P108

  عنوان مقاله:

  available transfer capability enhancement using facts devices

  بررسی پخش بار در حالتی است که از ادوات facts در شبکه قدرت

  سال ارائه: 2003 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کلید واژه : بازار برق، بهینه سازی جریان برق

  Available transfer capability, electricity market, flexible ac transmission systems, optimal power-flow

  کد مقاله P109

  عنوان مقاله:

  Gbest based Artificial Bee Colony Optimization for Unit Commitment Problem

  در سیستم قدرت هدف مسئله UC حداقل کردن هزینه بهره برداری با توجه به مجموعه قیود موجود

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: IEEE گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بهینه سازی، الگوریتم زنبور، هوش جمعی ذرات، پرندگان

  Gbest Articial bee colony algorithm (ABC), Differential Evaluation (DE), Particle Swarm Optimization (PSO), Unit Commitment (UC)  کد مقاله P110

  عنوان مقاله:

  Digital Control of a Single-Phase UPS Inverter for Robust AC-Voltage Tracking

  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بار غیر خطی، خطی، تک فاز، مبدل، اینورتر

  CRA, digital control, UPS inverter, error-state approach  کد مقاله P111

  عنوان مقاله:

  Small Hydro Power Plants Energy Availability Modeling for Generation Reliability Evaluation

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : قابلیت اطمینان

  Energy availability, generation systems, inflow, time series, reliability evaluation, small hydro power plants,, statistical clustering technique  کد مقاله P112

  عنوان مقاله:

  VIRTUAL INERTIA CONTROL OF DFIG-BASED WIND TURBINES FOR DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کلید واژه : توربین بادی

  Virtual inertia control (VIC), doubly-fed induction generator (DFIG), dynamic frequency support, maximum power point tracking, MPPT  کد مقاله P113

  عنوان مقاله:

  Improving wind power quality with Reliability Evaluation

  بهبود کفایت سیستم قدرت با کاهش نوسانات توان خروجی مزارع بادی به وسیله ذخیره ساز های انرژی الکتریکی

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : قابلیت اطمینان، مزارع بادی، مونت کارلو، نوسانات توان

  کد مقاله P114

  عنوان مقاله:

  High impedance fault location in 11 kV underground distribution systems using wavelet transforms

  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : خطای امپدانس بالا، اتصال کوتاه، ضرایب سیگنال تقریب موجک

  Discrete Wavelet Transform-based MRA, Faulted section, High impedance fault, AAD score  کد مقاله P115

  عنوان مقاله:

  Improving power quality of wind energy conversion system with unconventional power electronic interface

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سرعت های توربین، ولتاژ، dfig

  Doubly fed induction generator, Unconventional power electronic interface, Power quality, Total harmonic distortion, Wind energy conversion system  کد مقاله P116

  عنوان مقاله:

  Capacitor allocations in radial distribution networks using cuckoo search algorithm

  به منظور قرار دادن خازن شنت در مکان بهینه و مناسب، در شبکه های توزیع شعاعی از یک رویکرد مبتنی بر بهینه سازی جستجو فاخته (cuckoo) استفاده شده است

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فاخته

  optimal capacitorplacement (OCP)  کد مقاله P117

  عنوان مقاله:

  TIME-SERIES MODELS FOR RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEMS INCLUDING WIND ENERGY

  سال ارائه: 1996 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : روش مونت کارلو B  کد مقاله P118

  عنوان مقاله:

  Solar desalination based on humidification process 1999

  سال ارائه: 1999 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : معادلات جبری غیرخطی به روش نیوتن رافسون

  Solar; Desalination; Humidification

  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir

  کد مقاله P119

  عنوان مقاله:

  Direct Torque Control of Inverter Fed PMSM Drive using SVM

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : موتور سنکرون، گشتاور

  Permanent Magnet Synchronous Motor, Direct Torque Control, Space Vector Pulse-width Modulation  کد مقاله P120

  عنوان مقاله:

  Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم جزیره ای

  Frequency-dependent static loads, inverter-based distribution generation (DG), islanding detection, nondetection zone (NDZ)  کد مقاله P121

  عنوان مقاله:

  A Family of Neutral Point Clamped Full-Bridge Topologies for Transformerless Photovoltaic Grid-Tied Inverters

  طراحی مبدل مناسب جهت سیستم فتوولتائیک است متناسب با شبکه تکفاز

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل، فتوولتائیک

  Common-mode voltage, grid-tied inverter, leakage current, neutral point clamped inverter, photovoltaic (PV) generation system.  کد مقاله P122

  عنوان مقاله:

  INTERNALFAULT INRUSH CURRENTS DISCRIMINATION BASED ON FUZZY WAVELET TRANSFORM IN POWER TRANSFORMERS

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  ترانسفورماتورهای قدرت

  Inrush/Fault currents differentiation, Transformer modeling, Neural fuzzy and wavelet  کد مقاله P123

  عنوان مقاله:

  The Role Played by Current Phase Shift on Magnetic Field Established by AC Double-Circuit Overhead Transmission Lines—Part I Static Analysis

  بر اثرات استاتیک تغییر فاز جریان در میدان مغناطیسی

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  Current phase shift, magnetic-field effects, magnetic fields, power transmission lines  کد مقاله P124

  عنوان مقاله:

  Supercapacitor energy storage system for fault ride-through of a DFIG wind generation system

  ابر خازن و استاتکام همراه توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور دوگانه تغذیه

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توربین بادی

  Wind energy system, DFIG, Supercapacitor energy storage, STATCOM, Wind energy grid integration

  کد مقاله P125

  عنوان مقاله:

  Exact analytical solution of a two diode circuit model for organic solar cells showing S-shape using Lambert W-functions

  معادلات نیمه هادی بر حسب مدل الکتریکی معادله نویسی کرده و با تبدیل لامبرت و روشهای رگرسیونی به شناسایی پارامترهای الکتریکی پرداخته می شود

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، تابع هدف جریان کیرشهوف دوگره دیودی

  Organic solar cells; Equivalent circuit; S-shape; W-Lambert  کد مقاله P126

  عنوان مقاله:

  Enhancement of combined heat and power economic dispatch using self-adaptive real-coded genetic algorithm

  توزیع اقتصادی واحدهای نیروگاهی با قیود مختلف بکمک الگوریتم بهینه بابی کلونی زنبور عسل

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : واحد chp

  Simulated binary crossover, Polynomial mutation, Co-generation, Combined heat and power economic, dispatch
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir


  کد مقاله P127

  عنوان مقاله:

  Nonlinear DSTATCOM controller design for distribution network with distributed generation to enhance voltage stability 2013

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : کنترل کننده، نمونه گیری جریان و ولتاژ، استتکام

  Distributed generation, Distribution network, DSATACOM ,Partial feedback linearization ,Voltage control  کد مقاله P128

  عنوان مقاله:

  Model Based-Energy Control of a Solar Power Plant With a Supercapacitor for Grid-Independent Applications

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

  Converters, flatness, hybrid source, nonlinear, control, photovoltaic (PV), supercapacitor (SC)

  کد مقاله P129

  عنوان مقاله:

  Mitigation of voltage sag, swell and power factor correction using solid-state transformer based matrix converter in output stage

  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ماتریس نبدیل، مبدل، ترانسفورماتور

  Solid-state transformer (SST);Medium frequency transformer;AC/AC converter;Matrix converter

  کد مقاله P130

  عنوان مقاله:

  Optimal Operation of Independent Storage Systems in Energy and Reserve Markets With High Wind Penetration

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بهینه سازی، باد، انرژی

  Energy and reserve markets, independent storage systems, stochastic optimization, wind power integration  کد مقاله P131

  عنوان مقاله:

  A Single-Stage Three-Phase Inverter Based on Cuk Converters for PV Applications

  اینورتر 3 فاز تک مرحله ای بر اساس کانورتر cuk برای کاربرد های فتوولتای

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مبدل، کنترلر، باک بوست، سوییچ

  DC/DC converters, Cuk converter, buck-boost inverter, state space averaging, PI control, PR control, switched mode power supply  کد مقاله P132

  عنوان مقاله:

  Novel scheme for enhancement of fault ride-through capability of doubly fed induction generator based wind farms

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  Doubly fed induction generator (DFIG), Fault ride-through (FRT), Low voltage ride-through (LVRT), Zero voltage ride-through (ZVRT), Rotor speed stability, Variable speed wind turbine

  کد مقاله P133

  عنوان مقاله:

  A Classification Technique for Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems With Distributed Generation

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع اقتصادی

  Distributed generation (DG), distribution systems, IEEE 37-node test feeder, recloser-fuse coordination


  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  کد مقاله P134

  عنوان مقاله:

  Solar Photovoltaic Power Conversion Using Modular Multilevel Converter

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مدل سلول خورشیدی

  Grid, modular multilevel converter (MMC), photovoltaic (PV) array, total harmonic distortion (THD)  کد مقاله P135

  عنوان مقاله:

  Design, modelling, control and simulation of a three phase DC– DC converter for high currents applications

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فضای حالت مدار سوییچینگ ، ترانش سه فاز  کد مقاله P136

  عنوان مقاله:

  Performance Improvement of a Grid Connected Direct Drive Wind Turbine Using Super-capacitor Energy Storage

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ابرخازن موازی شده و به توربین pmsg

  direct drive variable speed wind turbine, PMSG, STATCOM, super-capacitor energy storage  کد مقاله P137

  عنوان مقاله:

  Power System Stability Control for a Wind Farm Based on Adaptive Dynamic Programming

  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پایداری سیستم قدرت

  Computational intelligence (CI), doubly-fed, induction generator (DFIG), goal representation heuristic, dynamic programming (GrHDP), power system stability  کد مقاله P138

  عنوان مقاله:

  Feeder Reconfiguration with Dispatchable Distributed Generatorsin Distribution System by Tabu Search

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بازآرایی سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

  Feeder reconfiguration, Dispatch, Distributed, Generators, Distribution system, Tabu search

  کد مقاله P139

  عنوان مقاله:

  A Control Methodology and Characterization of Dynamics for a Photovoltaic (PV) System nterfaced With a Distribution Network

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : مدل سلول خورشیدی
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  Control, eigenvalue analysis, feedforward, modal analysis, participation factor, photovoltaic (PV), power electronics, voltage-source converter (VSC)

  کد مقاله P140

  عنوان مقاله:

  Neural network-polar coordinated fuzzy controller based maximum

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  Maximum power point tracking, MPPT  کد مقاله P141

  عنوان مقاله:

  Coordinated reactive power control to achieve minimal operating costs

  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : توزیع پراکنده، کنترل ولتاژ

  Distributed generation, Minimization of losses, Reactive power flow, Smart grid, Voltage control

  کد مقاله P142

  عنوان مقاله:

  Voltage Stability Analysis with Static Var Compensator (SVC) for Various Faults in Power System with and Without Power System Stabilizers (PSS) 2011

  سیستم واحد یا یک باس ولتاژ ثابت

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ادوات ، پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir
  azsoft.ir
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoft.ir

  کانال تلگرام نیازمندیها
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی ادوات ، پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ، SVC
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L