مجموعه ها
 
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

ژئوفیزیک - اکتشاف معدن - مگنتومتری - IP/RES

2 هفته پیش

  شرکت معدنی مهندسی کوشا گرین سازان با مسولیت محدودشرکت کوشا گرین سازان در راستای اجرای پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی معادن و مهندسی و همچنین حفاری اکتشافی با شماره ثبت 22510 تأسیس گردید. اعضای این شرکت متشکل از کارشناسان ارشد ژئوفیزیک، معدن و زمین شناسی می باشند.توانمندی ها1- اجرای پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی در معادن فلزی مانند آهن ، مس ، سرب و روی ، کرومیت و دیگر کانسارها .....2- تعیین محل ساختارها و شکستگی های مدفون مانند خطوط لوله وکابلها در پروژهای عمرانی مختلف.3- اکتشاف منابع آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی ، صنعتی و همچنین تعیین عمق سطح آب زیر زمینی (سطح ایستابی(4- حفاری گمانه ها بصورت پودری به همراه بازدید از منطقه توسط کارشناسان گروه معدن (استخراج) شرکت5- تعیین محل ساختارهای زمین شناسی مدفون مانند گسلها ، دایک ها ، حفرات ، کارست ها و قنوات همچنین تعیین عمق و توپوگرافی سنگ کف در پروژه های عمرانی مختلف مانند سدها ، برج ها و ...... 6- ﻃﺮا ﺣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی7- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ای ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی مهندسی،8- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری درون ﮔﻤﺎﻧﻪ اﯾﯽ )داﻧﻬﻮل( ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﭗ ﺧﺎک)9- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی مهندسی10- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ آراﯾﺶ وﻧﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎک ﺗﺎ عمق های ﻣﺨﺘﻠﻒ، 11- مطالعات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎﺑﯽ آﺑﯿﺎﺑﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 12- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روش ﻗﻄﺒﺶ اﻟﻘﺎﯾﯽ (IP) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺎﻧﯿ ﻬﺎی ﻓﻠﺰی.13- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت GPR ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮارض زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻨﺎت،ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ،ﻓﺎﺿﻼب،ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺑﺮق وﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری،اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺴﺖ وتعیین ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 50 ﻣﺘﺮ14- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﮐﺎنی یابی .(کانسارهای فلزی)15- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی و ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 16- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﮑﻨﻮﺗﯿﮏ، ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﺷناﺳﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.مشخصات تجهیزات مورد استفاده:دستگاه مغناطیس سنجی GSM-19T کانادا که مجهز به جی پی اس است.دستگاه مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی (IP) IRIS فرانسه و BTSK چین که دارای توان 5000 وات می باشد.دستگاه لرزه نگاری 24 کاناله ABEM سوئددستگاه جی پی آر شرکت مالا سوئددستگاه حفاری دریل واگن فوروکاوا (پنوماتیک) ژاپن با کمپرسور اینگرسولرند 825 آمریکاپروژه های انجام شده:•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش مغناطیس سنجی و میکروگرانی سنجی در محدوده آشین در منطقه فاریاب بندر عباس برای اکتشاف کرومیت (تیر ماه 1387)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش Down hole در محدوده کارخانه کک سازی زرند (مردادماه 1388)•اجرای مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در 7 منطقه استان لرستان (مهر ماه 1388)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده معدنی مشکان در شمال شرق نیریز به منظور اکتشاف آهن (خردادماه 1389)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده های کانسار مس سرمد برای اکتشاف مس/شمال غرب سیرجان (تیرماه 1389)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی درجنوب سیرجان و شرق معدن گل گهر به منظور اکتشاف آهن (تیر ماه 1389)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده معدنی اسپید واقع در غرب قم به منظور اکتشاف آهن ( مردادماه 1389)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده گلزار به منظور اکتشاف مس /40 کیلومتری شمال غرب سیرجان (مهرماه 1389)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 15 کیلومتری شمال شرق سیرجان به منظور اکتشاف آهن (مهرماه 1390)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در شمال¬غرب سیرجان و در جاده سیرجان به شهربابک به منظور اکتشاف آهن (مهر ماه 1390)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 5 کیلومتری شمال شرق سیرجان به منظور اکتشاف آهن (آبان ماه 1390)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در محدوده نگار به منظور اکتشاف مس/جنوب غرب کرمان (مهرماه 1391)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه راین/ 114 کیلومتری جنوب شرق کرمان به منظور اکتشاف آهن (مهر ماه 1391)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه چاهک/ شهرستان خاتم واقع در استان یزد به منظور اکتشاف آهن (آبان ماه 1391)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه تنگوئیه به منظور اکتشاف مس/شمال شرق سیرجان (بهمن ماه 1391)•مفسر مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در جنوب غرب بم (بهمن ماه 1391)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه کوهبنان/ 140 کیلومتری شمال کرمان به منظور اکتشاف آهن (اردیبهشت ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه چرگر به منظور اکتشاف مس/جنوب زنجان (اردیبهشت ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه ماه و زمین/ 25 کیلومتری شمال غرب زرند به منظور اکتشاف آهن (مرداد ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه مکسان به منظور اکتشاف مس/ شمال غرب ایرانشهر (مرداد ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه توتک به منظور اکتشاف مس/جنوب شهرستان مروست یزد (شهریور ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه دربیدو به منظور اکتشاف مس/جنوب شهرستان گلزار کرمان (شهریور ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه اسماعیل آباد به منظور اکتشاف مس/شمال شهرستان اردستان (مهر ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه زمین حسین/ 25 کیلومتری ساردوییه کرمان به منظور اکتشاف آهن(مهر ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه داوران/ 35 کیلومتری رفسنجان به منظور اکتشاف آهن (آبان ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه سیمان ممتازان باغین/ 30 کیلومتری کرمان به منظور اکتشاف آهن (آذر ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه کاشمر به منظور اکتشاف آهن (آذر ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه شیرینک به منظور اکتشاف مس/جنوب شهرستان گلزار کرمان (آذر ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه چترود به منظور اکتشاف آهن (دی ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه برداسکن طبس به منظور اکتشاف مس (دی ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه سزو به منظور اکتشاف مس/ 70 کیلومتری شهرستان شهربابک کرمان (دی ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه جیرفت به منظور اکتشاف آهن (دی ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه زرند به منظور اکتشاف آهن (دی ماه 1392)•مسوول انجام مطالعات ژئوفیزیکی لرزه ای مهندسی ساختاری پروژه ساختمان ها در منطقه یک شهرداری تهران (دی ماه 1392)•مسوول انجام مطالعات ژئوفیزیکی لرزه ای مهندسی ساختاری پروژه ساختمان ها در لویزان تهران (دی ماه 1392)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه زاهدان به منظور اکتشاف مس/ 20 کیلومتری زاهدان (فروردین ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه آهورک به منظور اکتشاف مس/ شهرستان نگار کرمان (اردیبهشت ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه کوهپایه به منظور اکتشاف آهن (اردیبهشت ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه خبر بافت به منظور اکتشاف آهن (اردیبهشت ماه 1393) •مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه اسفندقه به منظور اکتشاف مس (خرداد ماه 1393)•مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در ده کیلومتری شمال بم به منظور اکتشاف مس (خرداد ماه 1393)•مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه ده مرتضی به منظور اکتشاف مس (خرداد ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه چاه موغوئیه سیرجان به منظور اکتشاف آهن (تیر ماه 1393) •اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در جاده سیرجان-بندرعباس به منظور اکتشاف آهن (مرداد ماه 1393) •اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در منطقه شترسنگ در فاصله 110 کیلومتری شمال غرب مشهد به منظور اکتشاف آهن (مرداد ماه 1393) •اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی گارچی راین به منظور اکتشاف آهن (شهریور ماه 1393) •اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 30 کیلومتری غرب معدن گل گهر سیرجان به منظور اکتشاف آهن (شهریور ماه 1393) •مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه منطقه تنگوئیه سیرجان استان کرمان به منظور اکتشاف مس (شهریور ماه 1393)•مسوول انجام مطالعات ژئوفیزیکی لرزه مهندسی - ژئوالکتریک جهت بررسی ساختارهای سازه ای شهرستان منجیل استان گیلان (شهریور ماه 1393)•مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در منطقه جوزم انار استان کرمان به منظور اکتشاف مس (مهر ماه 1393)•مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در روستای کنگ شهر بابک استان کرمان به منظور اکتشاف مس (مهر ماه 1393)•مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در روستای دهج انار استان کرمان به منظور اکتشاف مس (مهر ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 20 کیلومتری جنوب راور کرمان به منظور اکتشاف آهن (مهر ماه 1393) •مسوول اجرای مطالعات ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه(RS) و پلاریزاسیون القایی(IP) در روستای چهارطاق گلزار استان کرمان به منظور اکتشاف مس (آبان ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 8 کیلومتری غرب معدن گل گهر سیرجان به منظور اکتشاف آهن (آذر ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان باغات استان کرمان به منظور اکتشاف آهن (دی ماه 1393)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده جلال آباد باب دری (25 کیلومتری شمال غرب شهرستان زرند) به منظور اکتشاف آهن (دی ماه 1393)•مسوول انجام مطالعات ژئوفیزیکی لرزه مهندسی-ژئوالکتریک جهت بررسی ساختارهای سازه ای استان خراسان رضوی (فروردین ماه 1394)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده کوه بادامی (65 کیلومتری جنوب غرب شهرستان سیرجان استان کرمان) به منظور اکتشاف آهن (فروردین ماه 1394)•مجری و مفسر انجام مطالعات آبیابی به روش سونداژزنی با آرایه شلومبرژه در منطقه بکه شهرستان شهریار استان تهران (فروردین ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در منطقه چاه گله شاهرود به منظور اکتشاف مس (فروردین ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در منطقه میان دشت شاهرود به منظور اکتشاف مس (فروردین ماه 1394)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش ژئوالکتریک به منظور اکتشاف باریت در 20 کیلومتری شمال شهر تربت حیدریه (اردیبهشت ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در شهرستان منوجان استان کرمان به منظور اکتشاف مس (خرداد ماه 1394)•اجرای عملیات ژئوالکتریک به روش ونر، شلومبرژه و روش GPR برای بررسی ساختگاه بیمارستان، جیرفت (خرداد ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در شهرستان سربیشه بیرجند به منظور اکتشاف مس (خرداد ماه 1394)•اجرای عملیات ژئوالکتریک جهت اکتشاف آب در شهرستان پیشوای ورامین با آرایه شلومبرژه (مرداد ماه 1394)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده چاه چغوک (60 کیلومتری جنوب شهرستان سیرجان استان کرمان) به منظور اکتشاف آهن (شهریور ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت، پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در بیدزاغ شهرستان راین استان کرمان به منظور اکتشاف مس (شهریور ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت، پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در باب زنگوییه شهرستان بردسیر استان کرمان به منظور اکتشاف مس (شهریور ماه 1394)•اجرای عملیات ژئوالکتریک جهت اکتشاف آب در 45 کیلومتری جنوب شرق شهرستان سیرجان با آرایه شلومبرژه (آبان ماه 1394)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده شورچاه (65 کیلومتری شمال غرب زاهدان استان سیستان و بلوچستان) به منظور اکتشاف آهن (آذر ماه 1394)•اجرای مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده شیطور (57 کیلومتری جنوب بافق استان یزد) به منظور اکتشاف آهن (دی ماه 1394)•اجرای عملیات ژئوالکتریک جهت اکتشاف آب در 25 کیلومتری جنوب تهران در منطقه رباط کریم با آرایه شلومبرژه (دی ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت، پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در بخش نوکان شهر بابک استان کرمان به منظور اکتشاف مس (بهمن ماه 1394)•اجرای عملیات GPR برای بررسی ساختگاه بیمارستان، بم (اسفند ماه 1394)•مشاور ژئوفیزیک اکتشافی در طرح توسعه معدن سرب و روی طرز (اسفند ماه 1394)•اجرای عملیات برداشت، پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه (RS) و پلاریزاسیون القایی (IP) در بخش 20 کیلومتری شهرستان راور استان کرمان به منظور اکتشاف سرب و روی (اسفند ماه 1394)مشاور: عادل حدیدی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک،520 09120935، آدرس ایمیل:info@garinmadan.ir، adelhdd@gmail.comآدرس دفتر مرکزی: استان البرز، کرج، چهار راه طالقانی، برج آموت، طبقه دهم، تلفن : 02632215331 وبسایت:garinmadan.ir

  کانال تلگرام نیازمندیها
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی ژئوفیزیک - اکتشاف معدن - مگنتومتری - IP/RES
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  آگهی های مرتبط
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L