درج لینک مستقیم و بنر تبلیغاتی
 
تعرفه بنر تبلیغاتی
توجه: تمام قیمتها به ریال است.
شرح یک ماهه دو ماهه 3 ماهه 6ماهه 12 ماهه
A1 - بنر اصلی در بالای صفحات 3,000,000 5,400,000 8,100,000 17,100,000 28,800,000
ثبت سفارش
شرح یک ماهه دو ماهه 3 ماهه 6ماهه 12 ماهه
A12 - گوشه پائین سمت راست صفحات - نمایش 100% در همه جای صفحات (150 * 150) 5,000,000 5,400,000 8,100,000 17,100,000 28,800,000
ثبت سفارش
شرح یک ماهه دو ماهه 3 ماهه 6ماهه 12 ماهه
A4 - بنر در بالای آگهی های رایگان (85 * 484) 900,000 1,620,000 2,430,000 5,130,000 8,640,000
ثبت سفارش
شرح یک ماهه دو ماهه 3 ماهه 6ماهه 12 ماهه
G1 - بنر در سمت راست (85 * 165) 300,000 540,000 810,000 1,710,000 2,880,000
ثبت سفارش